• Otázky a odpovědi
 • Kontaktujte nás
 • Úvodní strana
 • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Propozice soutěže 20design11

ABB s.r.o. ve spolupráci s CZECHDESIGN.CZ vyhlašuje mezinárodní soutěž studentů a mladých absolventů studia designu, designérů, architektů a dalších tvůrců - 20design11.

Společnost ABB s.r.o., organizační jednotka Elektro-Praga je předním výrobcem a dodavatelem domovního elektroinstalačního materiálu v České republice a na Slovensku a součástí světového koncernu ABB. Její historie sahá až do 19. století, kdy převážnou část produkce tvořila secesní svítidla. Domovní elektroinstalační materiál (spínače, zásuvky, atd.) se stal hlavní výrobní náplní již na začátku 20. století. Dnes má ve výrobním programu šest řad v různém řešení designu – Classic, Tango®, Time®, Element®, Neo®, Swing® a Swing®L, za která v průběhu posledních let získala společnost ABB různá uznání a ocenění, a která jsou kladně hodnocena zákazníky.

I. Předmět soutěže

Téma A

Návrh nového řešení designu setu domovního elektroinstalačního materiálu s ohledem na široké užití. Setem se rozumí spínač, zásuvka, dvojzásuvka, zásuvka TV+R+Sat, zásuvka datová, jedno a dvojnásobný rámeček svislý i horizontální, pokud není symetrický, resp. jedno a dvojnásobnou kombinaci (v případě bezrámečkového řešení). Snahou vyhlašovatelů je, aby návrhy naplňovaly duch hesla:

„Kulturní identita ABB – design klíč k úspěchu“

Téma B

Návrh vize designu domovního elektroinstalačního materiálu v souladu s tématem „Budoucnost – vize a koncepty“. Vize by měla obsahovat základní přístroje jako spínač, zásuvka, zásuvka datová a možnost jejich kombinace (v současném standardu označováno jako vícenásobné rámečky).

II. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, případně jejich sdružení. Soutěž je určena studentům a mladým absolventům škol s výtvarným a uměleckoprůmyslovým zaměřením, designérům, architektům, výtvarníkům a ostatním tvůrcům, kteří splní požadavky stanovené v těchto soutěžních propozicích, tj. ve stanoveném termínu předají řádně vyplněnou přihlášku a soutěžní návrh dle podmínek soutěže.

Kategorie účastníků soutěže

Téma A

a) studenti

b) mladí tvůrci do 30 let

c) ostatní tvůrci – fyzické i právnické osoby se zastoupením fyzických osob

Téma B (bez kategorií účastníků)

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, dále osoby, které se bezprostředně zúčastnily na vypracování podmínek a na vypsání soutěže včetně jejich rodinných příslušníků, případně jsou řádnými členy hodnotitelské jury, včetně rodinných příslušníků v prvním stupni.

III. Termíny

Termín uzávěrky odevzdání řádně vyplněných a podepsaných přihlášek spolu se soutěžními návrhy dle zadání soutěže pro 1. kolo je stanoven nejpozději na 4. dubna 2011 do 15.00 hod. Předání dopracovaných soutěžních návrhů autorů vybraných pro 2. kolo soutěže je 20. května 2011 do 15.00 hod. Vše je nutné doručit na jednu z adres pro doručení návrhů a přihlášek uvedených v bodě X. Uvedené termíny znamenají termín fyzického doručení, nikoliv podání na poštu (poštovní razítko).

IV. Podmínky soutěže

Odevzdáním soutěžního návrhu a řádně vyplněné a podepsané přihlášky soutěžící prohlašuje, že je autorem díla a souhlasí s podmínkami soutěže, přijímá je a podřídí se rozhodnutí hodnotitelské jury. Rovněž tím udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Téma A

Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli nejméně 1, maximálně 3 soutěžní návrhy.

1. kolo

Každý soutěžní návrh musí být předložen na formátu A2 na výšku, adjustovaný na tuhé lehké podložce (jedna z možností kapa) s označením jména a kontaktní adresy na zadní straně. Požadovaná prezentace návrhu setu (viz bod I.) je ve formě skic na výkresech a vizualizací zpracovaných na PC. Doporučená prezentace je formou výkresové dokumentace obsahující zejména skici barevné perspektivy nebo axonometrie a pohledy ve vhodném měřítku, stručný popis charakteristických detailů vyjadřující autorský záměr vč. navrženého materiálu a technologie jeho zpracování. V kategorii studenti jsou autoři na přihlášce povinni uvést školu, ateliér a pedagogické vedení v případě, že soutěžní návrh je zároveň školní prací. Pokud ne, je uvedení těchto údajů dobrovolné. Z důvodu propagace soutěže jsou vítány počítačové vizualizace dodané na datovém nosiči např. CD/DVD/flash paměť ve formátech obrázku nebo 3D ve formátu (.prt, .stl, .igs) – nejsou povinné.

2. kolo

Podmínky budou upřesněny při setkání autorů vybraných návrhů s vypisovatelem soutěže bezprostředně po vyhodnocení 1. kola. Předběžně je rozsah práce stanoven u vybraných návrhů na předložení modelů (spínač, zásuvka, jedno a dvojnásobný rámeček) v měřítku 1:1. Počítačové vizualizace dodané na datovém nosiči jsou povinné.

Téma B

Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli nejméně 1, maximálně 3 soutěžní návrhy.

1. kolo

Každý soutěžní návrh musí být předložen na formátu A2 na výšku, adjustovaný na tuhé lehké podložce (jedna z možností kapa) s označením jména a kontaktní adresy na zadní straně. Požadovaná prezentace návrhu vize designu (viz bod I.)
je ve formě skic na výkresech a vizualizací zpracovaných na PC. Doporučená prezentace je formou výkresové dokumentace obsahující zejména skici barevné perspektivy nebo axonometrie a pohledy ve vhodném měřítku, stručný popis charakteristických detailů vyjadřující autorský záměr vč. navrženého materiálu a předpokládané technologie zpracování. Studenti jsou na přihlášce povinni uvést školu, ateliér a pedagogické vedení v případě, že soutěžní návrh je zároveň školní prací. Pokud ne, je uvedení těchto údajů dobrovolné. Z důvodu propagace soutěže jsou vítány počítačové vizualizace dodané na datovém nosiči např. CD/DVD/flash paměť ve formátech obrázku nebo 3D ve formátu (.prt, .stl, .igs).

Ostatní

Všechna rozhodnutí jury jsou svobodná, konečná a nelze se proti nim odvolat ani právní cestou. Jury není povinna své rozhodnutí zdůvodňovat. Taktéž rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkoumání. Soutěžící souhlasí s bezúplatným vystavením soutěžních návrhů a jejich publikováním. Zachování autorských práv není v tomto případě dotčeno. Soutěžící jsou povinni na výzvu ABB s.r.o. Elektro-Praga, kterou tato firma učiní vůči autorovi ve lhůtě 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže, uzavřít s touto firmou licenční smlouvu podle § 46 zákona č. 216/2006 Sb. autorského zákona. Předmětem licenční smlouvy bude
poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít za odměnu. Po uplynutí 30 denní lhůty, pokud firma ABB s.r.o. Elektro-Praga autora nevyzve k uzavření licenční smlouvy v této lhůtě, je autor oprávněn rozhodnout o užití díla bez omezení, tedy uzavřít i licenční smlouvu s jinou právnickou či fyzickou osobou. Vyhlašovatel soutěže se zavazuje k zachování všech autorských práv dle autorského zákona platného v ČR a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů ani jejich část ke svým zájmům bez souhlasu autora. Dále si vyhlašovatel při realizaci soutěžních prací vyhrazuje právo, po dohodě s autorem, na případné změny původních návrhů.

V. Zadání

Téma A

Řešení designu není omezeno konzervativním a ani moderním trendem. Musí se však lišit od stávajících řad vyráběných vyhlašovatelem a také od výrobků konkurence dostupných na evropském trhu. Při návrhu doporučujeme předvídat vývoj designu interiérů. Není však podmínkou.

Parametry řešení designu

 • Pro zapuštěnou montáž do elektroinstalačních krabic VDE – rozteč montážních otvorů pro šrouby 60 mm.
 • Stavebnicová montáž (rámeček, kryt, přístroj). Vodorovná i svislá montáž přístrojů do vícenásobných krabic při zachování logiky spínání. U vodorovných a svislých vícenásobných rámečků musí být dodržena rozteč středů přístrojů 71 mm.
 • Řešení musí umožnit využití přístrojů vyhlašovatele – spínačů typ. řady 3559, zásuvek typ. řady 5519 a dvojnásobných zásuvek typ. řady 5513 popř. typ. řady 5512. Základní rozměry (výšky, hloubky apod.) ke stažení na www.20design11.cz
 • Musí umožňovat řešení všech typů přístrojů (např. stmívače, termostaty, atd.) již zpracovaných v designu Tango®, Element® a Time® (viz www.abb.cz/elektropraga nebo Katalog domovního elektroinstalačního materiálu ABB 2010 – bude zaslán na vyžádání).
 • Rámeček musí zakrývat okraje elektroinstalačních krabic KU 68-1901, KP 67/2, KU 68LA/1 (s maximálním průměrem 73 mm, výrobce Kopos Kolín, www.kopos.cz) s lemem pro montáž do sádrokartonů.
 • Řešení by mělo brát na zřetel hygienickou stránku věci (nadměrná špinavost, uplívání prachu atd.)

Doporučené materiály nebo jejich kombinace pro výrobky jsou termoplasty, termoplasty s povrchovou úpravou, sklo, kov s povrchovou úpravou (podle zavedené technologie výroby). Design je určen pro všechny typy staveb bytové a občanské vybavenosti a je určen na trhy střední a východní Evropy.

Téma B

Řešení designu není omezeno. Mělo by respektovat vyrobitelnost a schopnost funkce, ke kterému je určeno tj. elektroinstalační materiál. Doporučené materiály – nejsou omezeny.

 

Případně technické konzultace v zadání jsou v průběhu soutěže možné s R+D manažerem vyhlašovatele – Ing. Milan Kozák, tel. 483 364 206, e-mail: milan.kozak@cz.abb.com.

VI. Hodnocení

Hodnocení soutěžních prací provede hodnotitelská jury jmenovaná ředitelem prodeje a marketinku vyhlašovatele ve složení: Ing. Kubeš Jiří, Ing. Kučerová Blanka, MgA. Jan Čtvrtník, MgA. Michal Froněk, Doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka, akad. soch. Zdeněk Zdařil, MgA. Veronika Loušová. Náhradníci: Ing.Mony Pavel, MgA. Jan Čapek, Bc. Ondřej Šimon.

Tajemníkem jury je Ing.Milan Kabát.

Sekretářem soutěže je Bc. Lenka Mrvová – ABB, tel. 483 364 570, e-mail: lenka.mrvova@cz.abb.com.

Termín hodnocení 1. kola soutěže je stanoven do 8. dubna 2011 a 2. kola do 31. května 2011.

VII. Kritéria hodnocení

 • originalita, kreativita a celková estetická úroveň
 • vyrobitelnost v běžných podmínkách výrobního provozu
 • využívání nových technologií
 • volba a dostupnost materiálů a jejich vzájemný soulad
 • uživatelská kvalita
 • respektovaná funkce
 • respektování základních požadavků na hygienu, ergonomii a bezpečnost
 • předpoklad kvalitního technologického zpracování
 • snížení vzniku odpadů a zvýšení recyklace

VIII. Ceny – finanční odměny

Téma A

V 1. kole obdrží autor vítězného návrhu v Každé kategorii účastníků 10 000 Kč.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat na doporučení hodnotitelské jury v jednotlivých kategoriích žádný návrh jako vítězný.

Do 2. kola soutěže bude vybráno maximálně 10 soutěžních návrhů napříč Kategoriemi účastníků. Každému soutěžícímu, který postoupí do druhého kola a splní podmínky druhého kola soutěže, uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 10 000Kč za každý soutěžní návrh, který byl vybrán do druhého kola soutěže a byl rozpracován podle stanovených podmínek soutěže a požadavků jury. V případě, že soutěžící nerozpracuje soutěžní návrh podle těchto požadavků, nárok na skicovné mu nevznikne. Vyhlašovatel soutěže nabízí možnost realizace základu modelu podle podmínek stanovených pro 2. kolo ve svém R+D centru. Při využití této nabídky bude skicovné sníženo na 8 000 Kč.

Autor vítězného návrhu doporučeného hodnotící jury obdrží 50 000 Kč.

Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Vyhlašovatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo na vytvoření a užití autorského díla na základě soutěžního návrhu s osloveným účastníkem soutěže.

Téma B

Autor vítězného návrhu obdrží 20 000 Kč.

Téma A i B

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat na doporučení hodnotitelské jury žádný z hodnocených návrhů v této soutěži jako vítězný a tento návrh realizovat. V případě, že autorem vítězného návrhu je student a návrh je zároveň školní prací, finanční odměna bude rozdělena na 60 % pro autora a 40 % pro školu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit Zvláštní cenu. Ceny budou vyplaceny bezhotovostně. V případě zahraničního oceněného autora bude vyplacen ekvivalent ceny v EUR dle kurzu platného v den převodu. Ceny budou vyplaceny nejdéle 2 měsíce po vyhodnocení soutěže.

IX. Vyhlášení výsledků

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v červnu 2011 na tiskové konferenci vyhlašovatele v Praze spojené případně s vernisáží výstavy soutěžních návrhů. Všem účastníkům budou neprodleně oznámeny vyhlašovatelem po vyhodnocení soutěže. Dále budou publikovány v odborných tiskovinách a na www.abb.cz, www.czechdesign.cz a www.20design11.cz.

X. Kontaktní adresy

Adresa vyhlašovatele:

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou

 

Adresy pro doručení přihlášek a soutěžních návrhů:

Bc. Lenka Mrvová – ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou

 

Lucia Sekerešová – ABB s.r.o.

Sokolovská 84-86, 180 00 Praha

 

Další informace lze získat na této kontaktní adrese:

Bc. Lenka Mrvová – ABB s.r.o., Elektro-Praga, Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou, tel. 483 364 570, e-mail: lenka.mrvova@cz.abb.com.

Přihlášky a propozice budou pro zájemce k dispozici v sídle vyhlašovatele a na www.20design11.cz.

 

V Jablonci nad Nisou, 3. ledna 2011.

 

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006